นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
086-9340859
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
089-0036797
นางทรรศษร เภตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
086-7378405

นางเฌนิศา บุญวัฒนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
084-7771718
นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพีรันธร เกตุกรุด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ
084-7172265
นายทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
086-7350166

นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์