นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
086-9340859
นางทรรศษร เภตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
086-7378405

นายอนันต์ เข็มทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
084-7771718
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
089-0036797
นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ
084-7172265
นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม
ลูกจ้างธุการ
นางสาวนลินี ทิมาชัย
ลูกจ้างธุรการ
083-0382719
นายทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
086-7350166

นายวิชาญ โพธิวิจิตร
ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์