ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7070401
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
095-4902507
ดร.เสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
095-307-3482
นายฐิติวรรน์์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-7032363
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
086-5894744
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626
นายปิยมิตร สุริยกานต์
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
ประธานกลุ่มหนองฉาง กลุ่ม 1
081-7277487
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านประดาหัก
ประธานกลุ่มหนองฉาง กลุ่ม 2
081-9623037
นายสุรสิทธิ์ จินตกสิกรรม
ผอ.โรงเรียนวัดหนองเต่า
ประธานกลุ่มหนองฉาง กลุ่ม 3
081-7409936
นายอดุลย์ ทัศนียานนท์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ประธานกลุ่มหนองฉาง กลุ่ม 4
089-9605895
นายโชค หมั่นเขตรกิจ
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง
ประธานกลุ่มบ้านไร่ กลุ่ม 1
086-93566804
นายสมควร สุสุข
ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่ง
ประธานกลุ่มบ้านไร่ กลุ่ม 2
081-7856387
นายวันชัย มีผิว
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
ประธานกลุ่มบ้านไร่ กลุ่ม 3
089-5655180
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
ผอ.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ประธานกลุ่มบ้านไร่ กลุ่ม 4
081-9718915
ประธานกลุ่มบ้านไร่ กลุ่ม 5
นายกำพล เดชพจน์
ผอ.โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ประธานกลุ่มลานสัก กลุ่ม 1
081-7408381
ประธานกลุ่มลานสัก กลุ่ม 2
ประธานกลุ่มลานสัก กลุ่ม 3
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
ผอ.โรงเรียนบ้านหินโหง่น
ประธานกลุ่มห้วยคต กลุ่ม 1
086-2139324
นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
ประธานกลุ่มห้วยคต กลุ่ม 2
089-9615422
 
 
 
   
hit counter

ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
086-5894744
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808

 
ว่าง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790