นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
081-7070401
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์
089-0858089
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
ศึกษานิเทศก์
081-7408165
นางณัฐชญา ดิษเจริญ
ศึกษานิเทศก์
089-9595590
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ศึกษานิเทศก์
081-8863736
นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์
093-1953375
นางจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์
086-0280982
นายวิเชียร จันทร
ศึกษานิเทศก์
085-0546085
นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์
ศึกษานิเทศก์
080-9187124
นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ
ศึกษานิเทศก์
081-7851870
   
   

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099