นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
080-1175845
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-7461970
นางปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-9893669
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสำเริง อ้นศรี
เจ้าพนักงานธุรกร
086-2129464
นางสาวชมภูนุช กันทัศ
ลูกจ้างธุรการ
083-8728261

นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504